چهار گزارش از تذکرة الاولیاء عطار [ePub]

by بابک احمدی

کتاب متشکل از چهار پژوهش به همراه یک نمونه از نثر عطار است. خواندن کتاب همراه با حسی دوگانه بود. احمدی توانسته نکات جالبی را از متن و در مقایسه آن با دیگر سنن عرفانی بیابد. برای مثال در قیاس ابراهیم ادهم با بودا که تشابه میان زندگی نامه های آنها بیش از آن است که اتفاقی باشد. یا در برجسته کردن اهمیت مسیح برای عرفا و تشابه پاره ای روایتهای در تذکره به روایتهای اناجیل. همه این نکات کتاب را به اثری خواندنی تبدیل کرده است.
با این وجود کتاب با معیارهای پژوهش آکادمیک فاصله دارد. گزارشها انسجام لازم را ندارند و به نتیجه مشخصی نمی انجامند. نثر کتاب هم بیش از اندازه متاثر از تذکره است و شیفتگی نویسنده به عطار مانع از نگاه سنجشگرانه مورد نیاز در یک پژوهش علمی است.

30.05.2017

Download

FormatSourceLink
EPUBZippyShare
PDFRapidShare
TXTUploadCare
PDFFile-Upload
FB2FileStack
Back to Top